新用户注册 | 登录
小学语文教学资源网 手机版
类目:首页试题中心期末复习

阅读:19  2020年06月28日
标签:部编本 六年级 期末复习
下载试题完整文档 [下载次数:19]
部编版六年级语文下册拼音复习卷
2019学年六年级第二学期复习卷(一)
                  班别           姓名           
一、看拼音,写词语
suàn bàn   ɡāo cù   jiǎo zi  huò tān  zá bàn  zhá yǎn  tōnɡ xiāo  rán fànɡ
                                                                
xiǎo fàn    bí cǐ   hè nián   jiào chē   luò tuo   qià hǎo   rè qínɡ  zì ào 
                                                                
wàn xiànɡ ɡēnɡ xīn   biān pào   jiàn duàn   wàn bù dé yǐ   jié rán  bǎi tān 
                                                                
yí lǜ   cǎi huì   fèn wài    là bā zhōu    yóu nì    tūn yàn    tānɡ chí 
                                                                
jiǎo huo   nónɡ chóu   zhǒnɡ zhànɡ   áo zhōu    shēn hè sè   rǎn ɡānɡ  
                                                                    
zānɡ shuǐ    ɡǎn jué    fèi ténɡ    hé kuànɡ    zī ɡé   kě kào   bà le 
                                                                   


浏览完整试题yào bù rán   cāi xiǎnɡ    jīnɡ yì   fěn suì   zǒnɡ zhī  jiě shì   lànɡ màn
                                                                
nài hé  wánɡ hóu   wén zhānɡ   kū qì  xiào yínɡ yínɡ  hán qínɡ mò mò
                                                                
qī xī   wū yā  shōu cánɡ   nuó yí   pái huái  zhēnɡ rónɡ  chì luǒ  què hū
                                                                
kōnɡ xū   bù jīn   jué chá   tàn xī  wēi fēnɡ   hé cénɡ  yóu sī  mínɡ mèi
                                                                   
fānɡ zhuān   yǐ xué   niàn dɑo   bàn dǎo   jiǎo jìn nǎo zhī   róu cuō  
                                                                 
zhàn fànɡ   jīnɡ huánɡ   qīn wěn   yī wēi   bō nònɡ   cǎo cónɡ
                                                                 
huà bào  fān xiānɡ dǎo ɡuì  tínɡ dùn  huànɡ dònɡ  chén yù  màn chánɡ
                                                                  
xiū zhǐ  shí ɡuānɡ  wǎn huí  huānɡ liánɡ  lián luò   qiān chuí  wàn záo
                                                                  
fén shāo  yòu zhì  bì miǎn  yán jùn   pā   dènɡ yǎn   pì jìnɡ  chǒu jiàn
                                                                  
pí xuē   mó ɡuǐ   kǔ xínɡ   mái tóu   hán hu   jú shì  qīnɡ yì  jiān ruì 
                                                                  lěnɡ xiào   cán bào   fěi tú   fǎ tínɡ  ān dìnɡ   zhàn jù  huì yì  ɡuò dù
                                                                  chè dǐ   sī mǎ qiān   tài shān   yā pò   pī pínɡ   xī shēnɡ   chuī shì yuán  
                                                                    
sònɡ zànɡ   ɡé mìnɡ   jiě fànɡ   lì yì     yì yì    bō xuē    xīnɡ wànɡ  


展开余下试题                                                                     
wǔ hú sì hǎi    zé rèn   sǐ dé qí suǒ   zhì dù   jì tuō    āi sī  yuán zhù
                                                                  
jù quán    zì kuì fú rú   biàn lùn   lǐnɡ yù   sī kōnɡ jiàn ɡuàn   huā pǔ
                                                                  yán suān   shí ruǐ   wèi ɡé nà   sōu jí   qiū yǐn   chū bǎn   jiē duàn
                                                                 zhēn lǐ   jiàn shù   yí wèn   mín ɡǎn   tí qǔ   mínɡ xiǎn  wú dú yǒu ǒu
                                                                 
wú liáo   bù kě sī yì   wěn hé   ǒu rán   wén xiàn   zhènɡ jù   xì tǒnɡ
                                                                 zhénɡ lǐ   jiàn wēi zhī zhe   línɡ ɡǎn   jī yù   qīnɡ cuì   lán zhù   bō li
                                                                 
chǒu è   kǒnɡ bù  xī shuài  jī qì  zhōnɡ lóu  hónɡ liànɡ  jiē xīn  mánɡ rén
                                                                 
jiān yìnɡ   dān diào   qǐnɡ qiú   jiā sù   chǐ lún   wéi kǒnɡ    zhènɡ shí
                                                                 
二、默写
寒食      迢迢牵牛星
【唐】                                       【  】               
                 
十五夜望月        马诗
【  】        【  】 
石灰吟        竹石
【 】        【  】               
                                           
浣溪沙 
【 】                
                                                                    
送元二使安西    早春呈水部张十八员外
【 】        【  】               
                                   
江上渔者          泊船瓜洲
【 】         【  】               
                    
游园不值  采薇(节选)
【 】        【  】               
        &nbs
标签:部编本 六年级 期末复习
相关:关于“部编版六年”的其他试题
下载试题完整文档 [下载次数:19]

人教版试题按册查询
部编本一上 | 部编本一下 | 部编本二上 | 部编本二下 | 部编本三上 | 三年级下 | 四年级上 | 四年级下 | 五年级上 | 五年级下 | 六年级上 | 六年级下
苏教版试题按册查询
一年级上 | 一年级下 | 二年级上 | 二年级下 | 三年级上 | 三年级下 | 四年级上 | 四年级下 | 五年级上 | 五年级下 | 六年级上 | 六年级下
北师大版试题按册查询
一年级上 | 一年级下 | 二年级上 | 二年级下 | 三年级上 | 三年级下 | 四年级上 | 四年级下 | 五年级上 | 五年级下 | 六年级上 | 六年级下
语文S版试题按册查询
一年级上 | 一年级下 | 二年级上 | 二年级下 | 三年级上 | 三年级下 | 四年级上 | 四年级下 | 五年级上 | 五年级下 | 六年级上 | 六年级下
把本页分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博微信

栏目导航:语文论文语文教案语文试题语文备课中心语文课件音像素材作文素材数学试题数学教案数学论文数学课件
关闭本页退出登录
本站管理员:尹瑞文  QQ:8487054
联系手机:13958889955  电脑版